VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 

KONTAKTUJTE NÁS

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. Svojim klientom z radov verejných obstarávateľov a obstarávateľov zabezpečujeme jednotlivé úkony pri realizácii procesu verejného obstarávania. Poskytujeme poradenské služby vo verejnom obstarávaní súvisiace s prípravou verejného obstarávania predmetov zákaziek a zabezpečujeme realizáciu verejného obstarávania pre obstaranie tovarov, služieb alebo prác. Komplexné služby verejného obstarávania zákaziek poskytujeme v rámci prípravnej, súťažnej ako aj záverečnej fázy postupu verejného obstarávania. Výhodou priameho riešenia komplexných služieb vo verejnom obstarávaní prostredníctvom našej spoločnosti je vysoká efektivita, rýchlosť a zodpovednosť v zmysle očakávania klienta. Naše služby zahŕňajú:

  • Consulting a realizácia verejného obstarávania na „na kľúč“ formou outsourcingu (externé verejné obstarávanie) v rozsahu zadávania podlimitnej zákazky, verejnej alebo užšej súťaže, ale aj rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, súťaže návrhov či koncesie
  • Návrh podmienok účasti, požiadaviek na uchádzačov a predzmluvných podmienok
  • Vyhotovenie interných postupov, manuálov, stanovísk a analýz
  • Poradenstvo pri vyhodnocovaní ponúk a pri riešení žiadostí o nápravu alebo námietok
  • Vytváranie a vybavovanie revíznych postupov (žiadosti o nápravu, námietky, podnety)
  • Školenia, semináre a tréningy vo verejnom obstarávaní pre rôzne cieľové skupiny
  • Zastupovanie a komunikácia s kontrolnými a riadiacimi orgánmi na základe plnej moci