REALITNÁ ČINNOSŤ

 

KONTAKTUJTE NÁS

REALITNÁ ČINNOSŤ

Pod realitnou činnosťou sa rozumie sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Naša spoločnosť ako sprostredkovateľ vykonáva pre klienta sprostredkovateľskú činnosť smerujúcu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy či inej odplatnej zmluvy s odbornou starostlivosťou. V širšom ponímaní možno do tejto kategórie zaradiť aj realitný development (výstavba bytov, domov, obchodných priestorov, priemyselných areálov alebo zmena druhu nestavebných pozemkov na stavebné parcely), ale aj výkup a následný predaj nehnuteľnosti (majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností). Pod realitný obchod sa zvyknú podraďovať aj činnosti spojené so správou a údržbou nehnuteľností (facility management). Naše služby zahŕňajú:

  • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností vrátane majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností v rámci prípravy projektov.
  • Správa nehnuteľností (facility management).
  • Realitný development a manažment investičného procesu od projekčnej fázy do ukončenia realizácie projektu až po jeho predaj alebo prenájom.