INŽINIERSKE ČINNOSTI

KONTAKTUJTE NÁS

INŽINIERSKE ČINNOSTI

Pod inžiniersku činnosť možno zahrnúť veľký rozsah prác a činností, ktoré súvisia najmä s prípravou stavby ale aj s jej uskutočňovaním. Podľa výkladového stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby SR sa pod zaužívaným označením „inžinierska činnosť“ rozumie nadstavbová služba pri príprave a uskutočňovaní stavieb, ktorou sa zabezpečuje spravidla balík služieb pri zastupovaní investora (stavebníka) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami (najmä zabezpečuje vstupné podklady, prieskumy, odborné posudky a stanoviská, zastupuje investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravuje konanie na výber dodávateľa stavby, zabezpečuje podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, zabezpečuje zmluvnú agendu stavby a dozornú činnosť pre stavebníka – technický dozor investora). Naše služby zahŕňajú:

  • Zastupovanie v územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní (zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia)
  • Vypracovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (EIA) odborne spôsobilou osobou v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, vypracovanie kompletnej dokumentácie z hľadiska zákona o odpadoch
  • Zastupovanie v súvisiacich správnych konaniach (výrubové konania, vyvlastňovacie konania, konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vrátane zabezpečenia rozhodnutí)
  • Zabezpečenie právnej podpory vrátane zmluvnej agendy
  • Zabezpečenie výberu dodávateľov
  • Zastupovanie a negociácia s dotknutými právnickými či fyzickými osobami v správnom konaní
  • Zabezpečenie dozornej činnosti pre stavebníka (stavebný a technický dozor investora)